Bg | EnАгенцията за икономическо развитие Варна  има удоволствието да Ви информира, че е част от консорциум от 15 партньори от Италия, Унгария, Румъния,  Гърция, Хърватска, Албания, Сърбия и Украйна, които  стартират изпълнението на   международен  проект SEE / D / 0223 / 1.2 / X  с акроним APP4INNO и наименование „Създаване и промоция на нови подходи  и инструменти  за засилване на конкурен-тоспособността и иновациите на първичния сектор в Югоизточна Европа”.

Водещ партньор по проекта е Регионалната Агенция за селско-стопанство, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост  на областта  Венето в Италия. Списъкът с останалите партньори по проекта включва:
-        Южната Транс-Дунавска Регионална агенция за иновации от Унгария,  
-        Фондация за подпомагане на земеделските производители от   Румъния,
-        Политехниката в гр.Милано,  Италия,  
-        Търговско-индустриална камара  на Драма, Гърция
-        Консорциум за развитие на Полинезе, Италия
-        Средиземноморския агрономически институт на гр. Бари, Италия,
-        Център за предприемачество Осиек от  Хърватия
-        Албански съвет по агробизнес,  Албания
-        Институт по хранителни технологии, Сърбия
-        Регионална агенция за развитие на малките и средни предприятия, Сърбия
-        Министерство на земеделието, храните и защита на потребителите на Албания
-        Секретариата на земеделието, водното стопанство и горите на провинциите в Сърбия
-     Държавен  научно-технически център за междусекторни и регионални проблеми на безопасността за околната среда и опазване на ресурсите в Украйна

Проектът е на стойност  2,051,701.00 евро.  Част от средствата по бюджета на проекта в размер на 85% се финансират  от Европейския фонд за регионално развитие  чрез  Оперативна Програма  за Трансгранични Сътрудничество в Югоизточна Европа и  Инструмента за предприсъединяване.  Проектът стартира на 01.10.2012г. и е с продължителност 24 месеца.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА
- Проектът APP4INNO поставя като отправна точка  необходимостта от създаването на транснационални мрежи между малките и микро-предприятията,  които са способни да създават постоянни иновационни процеси и да мобилизират критична маса. За тази цел  се планира  да се  създаде транснационална система за подкрепа на конкурентоспособността за използване на потенциала на иновационните селскостопански малки и средни предприятия (МСП) на територията на регионите на Югоизточна Европа, което ще позволи да се създадат рамкови условия за МСП за достъп до иновации, трансфер на технологии и сътрудничество като основен способ за тяхната конкурентоспособност на  международните пазари. Системата ще съдейства за  трансфера  и разпространението на  подходи, услуги и инструменти за подобряване на конкурентоспособността на земеделските МСП, не само по отношение на подобряване на производствените процеси  на  ниво отделно  МСП, но също така и преди всичко по отношение на създаването на клъстери от  предприятия, целящи увеличаване ефективността на използваните  средства при производството на продукция.

В началото на проекта ще се определят подходите и методиките за укрепване на конкурентоспособността на земеделските МСП, както и специфични сектори (областите на действие) и видовете малки и средни предприятия, където определени подходи могат да имат най-ефективни резултати. Това е необходимо, за да се предоставят оперативни инструменти за подпомагане на конкурентоспособността,  съобразени със спесификата на  територията на всяка от включените в проекта организации.

Подбраните  подходи и свързаните с тях инструменти ще бъдат прилагани  в постоянно действаща система за транснационално подпомагане на МСП. Системата ще бъде  осигурена с необходимите човешките ресурси и ИТ инструменти и подържана от  партньорите в състояние, което да активира  синергия на национално равнище  с институции  и други технологични и иновационни актьори. Транснационалната платформа за обслужване ще представлява транснационален  „мета-клъстер” на МСП в посочените сфери на действие, които могат да си сътрудничат, да създават синергия и общата критична маса. 

В обобщен вид проектът обхваща:
- девет страни
- 15 партньори
- повече от 40 експерти
- една обща цел: иновативен селското стопанство
Допълнителна информация може да  се намери на интернет сайта на проекта www.app4inno.com и на интернет сайта на създадената по проекта платформа http://network.app4inno.eu


РАБОТЕН ПАКЕТ № 1 - ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ


Среща за стартиране на проекта  се състоя на 24 – 25.10.2012г. в гр. Печ, Унгария,  която бе отворена за участие от заинтересовани  от проекта малки и средни предприятия, представители на държавни и местни власти, институти и неправителствени организации. Дневния ред на срещата на български и английски език, заедно с детайлите за логистиката могат да бъдат свалени от тук - Дневен ред  и Информация за настаняване и трансфер

Презентации на дейностите по работни пакети от срещата в гр. Печ, Унгария, проведена  на 25.10.12г. са достъпни от подчертаните наименования на работните пакети по-долу:
РП 1_Управление
РП 2_Комуникация и разпространение
РП 3_Разработване на инструменти и услуги
РП 4_Транснационална платформа
РП 5_ Пилотни дейности
Презентация на ОП"ЮИЕ" от СТС

Презентациите на партньорите от срещата за стартиране на проекта в гр. Печ, Унгария, проведена на 24.10.2012г.,  заедно със списък на участниците, протоколи от срещата, снимки, дневен ред и покани за участие, са публикувани на английската версия на проекта.

РАБОТЕН ПАКЕТ № 2: КОМУНИКАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Публикации за старта на проекта
Видео за проекта е достъпно на  http://www.youtube.com/watch?v=GXLM8_ZLB5c:
Презентация на АИР Варна и проектите на агенцията, включително проект APP4INO може да бъде изтеглена от тук

РАБОТЕН ПАКЕТ № 3: РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И УСЛУГИ


Проучване сред бизнеса в региона и страната за въвеждане на иновации!

Агенцията за икономическо развитие Варна  като партньор по  проект SEE/D/0223/1.2/X "Създаване и промоция на нови подходи  и инструменти  за засилване на конкуренто-способноста и иновациите в първичния сектор на Югоизточна Европа” извършва проучване за  състоянието на иновациите  в страната и тяхното  въвеждане от бизнеса като средство за повишаване на конкурентоспособността на фирмите.

Резултатите от проучването ще се ползват при реализиране на  проекта, по който ще бъдат изграждени транснационални мрежи от  микро-, малки и средни предприятия (МСП) от първичния сектор и транснационална система в подкрепа на конкурентоспособноста им чрез подобряване на условията за достъп до иновации, трансфер на технологии и сътрудничество като основен способ за повишаване на конкурентоспособността на МСП на  международните пазари. 
 
Част от проектните дейности, включително изграждане и поддържане на платформа за МСП от Политехниката в гр.Милано,  Италия,  са свързани с адаптиране на  инструменти  и добри практики за МСП за споделяне чрез платформата на проекта ( с акцент  върху МСП от сектора на селското стопанство). 

Във връзка  с горното,  АИР Варна  се обръща  с молба към фирмите в региона и страната, при възможност да  се включат в проучването, като попълнят следния  въпросник. Не е задължително  да се отговори на всички  въпроси! На участниците в проучването ще бъде предоставено копие от обобщените резултати. Предварително  благодарим за включването!

РАБОТЕН ПАКЕТ № 4: ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА

Пo проект APP4INNO бе създадена  "Транснационална постоянна платформа за конкурентоспособност на първичния сектор" -  http://network.app4inno.eu/web/guest

Партньорите по проекта  участваха в обучение за работа с платформата в гр.Милано, Италия от 21 до 24 май 2013г. - Линк към видеото с участниците  по време на обучението:  http://www.youtube.com/watch?v=GXLM8_ZLB5c
Резюме от "Мозъчната атака" по време на обучението
Инструкции за уеб-семинари

РАБОТЕН ПАКЕТ № 5: ПИЛОТНИ ДЕЙНОСТИ  

В рамките на дейността си  "Транснационалната постоянна платформа за конкуренто-способност на първичния сектор" стартира  "Конкурс на идеи", ориентиран към избор на иновативни проектни предложения и  подкрепа за тяхната фактическа реализация.
Заинтересованите предприятия могат да представят предложение за проект в съответствие с правилата, представени в Заданието на конкурса. Ще бъдат избрани най-добрите иновативни идеи, които ще получат  награда под формата на  безплатна техническа помощ, предоставена им от експерти.

Документите за участие в конкурса са както следва:
- Формуляр за кандидатстване – в MS Word
- Задание за конкурс на идеи- в .pdf формат
- Ръководство за изготвяне на проектния формуляр - в .pdf формат

Краен срок за кандидатстване – 24.09.2013г.

РАБОТЕН ПАКЕТ № 6: Оценка на резултатите, капитализация и  адресиране на политики

По време на изпълнение на проекта в дейност 6.1  партньорът от Гърция - Търговско-промишлената палата  в гр.Драма  изработи Методология за  оценка  на полезността на предлаганите услуги  за МСП в първичния сектор по проекта и постигнатите резултати.  

На базата на методологията и разработени въпросници, фирмите - финалисти в Конкурса за иновативни идеи ( Работен пакет 5)  бяха анкетирани. Резултатите от проучването бяха оформени в Доклад за оценка.

В дейност 6.2 с координатор АИР Варна бяха  изработени  Меинстриминг План за дейнствие и Пакет за последващи дейности след приключване  на проекта. Партньорите поеха ангажимент да продължат сътрудничеството по между си с цел капитализация и надграждане над  резултатите по проекта в посока подпомагане на МСП от областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, както  и превъщане на част от положителния ефект от проектните дейности в политики за подпомагане развитие на фирмите от  първичния сектор.

Изработените по пакета документи са налични в английската версия на страницата и могат да бъдат свалени за по-нататъшно ползване от заинтересовани лица, които работят в областта МСП.  
За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda