Bg | En
Кой може да кандидатства за членство в Агенцията?

Български и чуждестранни физически и юридически лица, които декларират, че ще спазват Устава и ще работят за изпълнението на целите и задачите на организацията.

Процедура за приемане на нови членове:

Приемането на нови членове се извършва с решение на Управителния съвет на основание подадена писмена молба от кандидатстващата за членство организация / фирма и съпътстващи документи ( копие от удостоверение на съда за регистрация на фирмата, копие от БУЛСТАТ и данъчен номер, документ за платен членски внос за съответната година).

ПАКЕТ УСЛУГИ
(безплатно за членове на АИР Варна)

 - Участие в четири  обучения / информационни срещи за представяне на програми за финансиране за фирми, НПО, младежки организации, местни власти и др., организирани от АИР Варна през съответната календарна година. 
Предоставяне на персонални консултации до 4 часа  на година  за запознаване с възможности за финансиране, разработка и управление на проекти по програми и схеми на Европейския съюз в област от интерес на организацията/ фирмата -член на АИР Варна.
- Консултации и оказване на помощ при търсене на партньори  и регистрация  в  бази за конкретна схема/програма на ЕС - еднократно през годината.
- Предоставяне на препоръка при кандидатстване  за обществени поръчки или финансиране на български или английски език.
-  Достъп до материалите за членове в он-лайн "Ресурсен център"  и секция "Новини"  в интернет страницата на сдружението.
- Участия в семинари и  тренинги, организирани от АИР Варна по теми,  свързани с реализирани от агенцията международни проекти.
- Ползване на предимство при включване в обмени и посещения по проекти  на АИР Варна, организирани в страната и чужбина, когато профила на организацията отговаря на изискванията за дейността/посещението.
Уведомления  по ел.поща за  актуални срещи и презентации на територията на гр.Варна, свързани с възможности за финансиране, он-лайн обучения на български и/или английски език, текущи уебинари ( H2020 и др.)
- Включване във face-book група за предприемачи и иновации за споделяне и/или получаване на информация относно текущи възможности в страната и чужбина.
- Възможности за работа в мрежа и сътрудничество  с други членове и клиенти на сдружението по време на организирани срещи и събития от АИР Варна през годината.

АИР Варна приема дарения за реализация на нестопанската си дейност  и за съ-финансиране на проектни дейности. Членове  и други   дарители могат да бъдат подпомогнати  от сдружението за реализиране на  дейността си с преводи  от /на английски език, разработка на лого  и интернет страница, дизайн на постери и материали за публичност (брошури, дипляни и др.)
За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda