Bg | En
Центърът е създаден по проект “Укрепване на гражданското общество чрез инициативи за изграждане на капацитет в сферата на социалното законодателство на ЕС и усвояване на средства от Европейските структурни фондове”, с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС.За съдържанието на документите и представената информация в него отговорност носи АИР - Варна, като по никакъв начин те не следва да се разглеждат като отражение на позицията на Европейския съюз.

Материали Инфо Ден България-Средиземно море

Разработка_на_проект_1

Разработка_на_проект_2

Често_допускани_грешки

Презентация на проекти на АИР Варна.

Верификация на  средства от ЕС    Презентации  на англ.език от среща в Париж

Политика на ЕС до 2020 г.: Презентации   на англ.език от срещата на Групата  за политики  към  предприятията на  ЕК  на 07.07.2011г. в Брюксел

Многогодишна финансова
рамка след 2013г.(Англ.)

Към космическа стратегия на ЕС в полза награжданите

Иновации в услугите

Презентации- схеми за финансиране на проекти на фирми  през 2011г.:

Бизнес инкубатори

Кластъри

Технологични паркове

Офиси за технологичен трансфер

ПМС 236 и 55

Презентации  по програмата за Еко-иновации 2011г.

Как да кандидатстваме?

Процес на оценка


 Презентации по ОП Техн.помощ
Материали от обучение на МФ юни 2011г.


Структурни Фондове

Оперативни програми
Реформа в кохезионната политика на ЕС
ОП Регионално развитие
ОП Конкорентоспособност
ОП Човешки ресурси

Публично-частни партньорства

Публично-частни партньорства
Общ преглед
Видове
Финансиране
Процес на ПЧП
Български опи


Разработка и управление на проекти (2010 г.) - продължение:

Изпълнение на проекти по ОП"Регионално развитие"
У-ние и изпълнение на проекти по ОП"Околна среда"
Еврофондове за общините
Дебати и Аргументация (
zip.fale)

Професионално_ориентиране.

Социално_предприемачество.

Национални_ОП_2014_2020

Програми _на_ЕС_2014_2020

Наръчник Социално предприема-чество.Професионално ориентиране.

Откриване и корегиране на грешки  (4-6 юли, 2011г.)

Съюз на Иновациите

Стандартизацията в ЕС до 2020г.

Финансова рамка на ЕС до 2020г.
Технолог. модернизация на МСП

Разработка на иновации от стартиращи предприятия

Иновативни продукти и услуги

Развитие на стартиращи иновативни фирми
Международни стандартиТекущи проекти

Проект EcometreСоциални услуги

Закон за закрила на детето
Закон за социално подпомагане
Правен режим
Правилник
Правилник за прилагане на ЗЗД
Наредба, критерии и стандарти за социални услуги за деца


Социални предприятия

Въведение в социалните предприятия


Разработка и управление на проекти - презентациите са достъпни за членове и регистрирани потребители ( 2010г.):
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ (април, 2010г.)
НЕРЕДНОСТИ - Идентифициране, Докладване, Финансови корекции  ( април, 2010г.)
Създаване и подържане на одитна пътека
Мониторинг и контрол на изпълнението на проект
Мерки за информация и публичност
Прилагане на ЗОП при изпълнение на проекти
Планиране изпълнението на проект


СЪОБЩЕНИЕ! АИР Варна може да предостави на заинтересовани организации и фирми   копие на презентациите, публикувани с ограничен достъп на on-line страницата на  Ресурсен център срещу такса от 10 лв. за презентация.

Полезни връзки

Портал “Структурните фондове” – съдържа обяви за набиране на предложения за финансиране, информация за оперативните програми, законодателни актове, и пр.
>>
 
Портал на МРРБ за обяви за финансиране на проекти по ОП”Регионално развитие”.
>>
 
Държавен вестник на Европейския съюз включващ раздел L – текстовете на всички публикувани закони и раздел C - обяви за набиране на предложения за финансирания и работа
>>
 
Държавен Вестник на Република България - абониране за получаване по ел.поща на последния брой на вестника.
>>
 
Агенция за хора с увреждания – обяви за набиране на предложения за финансиране от хора с увреждания, фирми и НПО.
>>
 
ФРМС- Електронен седмичник – с обяви за финансиране на различни по вид проекти и стипендии за обучения извън страната.
>>
 
Главна Дирекция “Индустрия и предприятия” на ЕС – покани за финансиране на предложения на МСП и предприемачи .
>>
 
OLAF - Служба натоварена с отговорност за провеждане на административни разследвания като средство за борба с измамите.
>>
 
Европейски Омбудсман.
>>
 
Българския национален омбудсман – за жалби за лошо администриране срещу работата на българските институции; лошо администриране” има, когато официален орган на ЕС не действа в съответствие с правило или принцип, задължителни за него.
>>


За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda