Bg | En
Проект „Устойчиво организирани производствени зони”
(Sustainable and Equipped Productive Areas - SEPA)

 Презентация за проекта на водещия партньор
 Брошура по проекта стр.1
 Брошура по проекта стр.2

    Проектът се  финансира по Програмата за Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 - 2013 г. (www.southeast-europe.net) по цел “Европейско териториално сътрудничество”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Програмата предвижда подкрепа от Общността за региони в 16 страни – членки, страни кандидатки, потенциални кандидатки и трети страни. Общото население в избираемата територия е 200 милиона души. Общият бюджет на програмата е 245 милиона евро.

    Проектът  SEPA е  насочен към популяризиране на концепцията  за устойчиви  производствени зони определени като “Общности от   фирми за производство и услуги, които чрез сътрудничество в рамките на дадена  територия  планират да подобрят  своето екологично, икономическо и социално представяне, усвоявайки специфични организационни средства, мениджмънт и инфраструктура”. Иновативният аспект в концепцията е  преместването на фокуса от дейността на индивидуалните  публични институции и МСП към производствената зона, в която те оперират. Проектът  е с продължителност  3 години и включва осем партньори от  Румъния, Гърция, Италия, Унгария,  България, Словения и Сърбия.

    Като партньор по проекта АИР Варна  ще се включи в    реализацията на следните дейности: Създаване и   координиране на транснационални и местни мрежи и  партньорства;   Идентифициране на площи (публични, частни или публично-частна собственост), където концепцията може да  бъде реализирана; Изработване на   указания, осигуряващи  общ подход към подготовката на проучване за  приложимост;  Реализиране на проучване за  приложимост  (feasibility study)  за всяка зона, което ще включва детайлизиран пазарен и финансов анализ и план за устойчивост;  бенчмаркинг на качеството на  изходящите продукти; Маркетиране на концепцията и промоция на зоните  SEPA  пред бизнес общността, включително чрез организиран по проекта инвестиционен форум.

    Ползите от реализиране на проекта са свързани с факта, че той ще осигури  партньорите с  инструменти  за поемане на  ролите им като инициатори и  организатори на жизнени пилотни проекти, които ще насъчават балансиран модел за атрактивни  и достъпни зони за растеж. Транснационалният проект ще послужи като рамка за подкрепа при  създаването на съвместни стратегии и възможности на обединените ресурси  чрез  структури и  капацитет да развиват последователни политики, планове и пилотни проекти  целящи  постигането на устойчив растеж и създаване на работни места във  функциониращите устойчиво организирани производствени зони.  Той също ще е насочен към  съвмесtни маркетингови дейности в подкрепа на икономическото и регионално развитие, привличане на инвестиции чрез транснационалната  мрежа на регионите.

Пресконференция за медиите - 17.08.2009г.
Презентацията на проекта за медиите може да бъде изтеглена от тук.

Видео от пресконференциятаСрещи с местни организации и фирми за идентифициране на площи (публични, частни или публично-частна собственост),  където концепцията за  SEPA може да  бъде реализирана. Снимки от срещите.

Дейност "Създаване и координиране на транснационални и местни мрежи и партньорства". Заинтересовани фирми и организации могат да се включат в мрежата, която е отворена за нови организации, като попълнят  приложения въпросник.
Резултатите от Проучване на капацитета на организациите-участнички в мрежата, попълнили въпросника може да бъде изтеглено от тук.
Списък с  организации и фирми включени в мрежата, може да бъде изтеглен от тук

Среща за стартиране на проекта на 9-10.07.2009г. в  гр. Баяа Маре, Румъния
Протокол от срещата ( англ.ез.)
Снимки от срещата

Втора среща на Управляващия комитет  - 3-4.02.2010г. в гр. Шекесфехервар, Унгария
Протокол от срещата
Списък на участниците
Снимки от срещата
Електронен бюлетин на АИР Варна с информация за
срещите по проекта в периода  януари-февруари, 2010г.

Трета среща на Управляващия комитет  - 19.05.2010г. в гр. Будапеща, Унгария
Програмата  на срещата  може да се свали от тук


За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda